Content


Cooling Tower

Cooling Tower


หนึ่งในศาสตร์ของวิชาอุณหพลศาสตร์(Thermodynamic)ก็คือเรื่องของ หอหล่อเย็น(Cooling Tower)ซึ่งโดยเนื้อหาของหอหล่อเย็นแล้วก็คือประสิทธิภาพโดยรวม (System Efficiency)ซึ่งก็คือ (Energy Input/Energy output)x100%

ซึ่งคำว่า Energy Input ก็คือค่าพลังงานไฟฟ้าที่ป้อนให้กับตัวปั๊มที่ทำการขนส่งน้ำเพื่อไปเข้า Cooling Tower นั่นเอง ในบทเรียนไม่ได้มีการเน้นย้ำเรื่องของการเลือกปั๊มที่มีประสิทธิภาพสูงแต่อย่างใด

แต่แท้จริงแล้ว Productivity process ในโรงงานเกือบทุกโรงงานจะต้องมี Cooling Tower ไว้เพื่อจุดประสงค์ต่างๆกันไป ถ้าหากว่า Cooling Tower เปรียบเสมือนเลือดที่หล่อเลี้ยงร่างกายคนเรา. "ปั๊มน้ำก็คือหัวใจของเรา"นั่นเอง เราจึงจำเป็นที่จะต้องเลือกหัวใจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด